ACCOUNTING SERVICE

1 บริการบัญชี Accounting Review Services

บริษัทให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร โดยมีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนได้รวมบริการดังต่อไปนี้

  1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนด
  3. บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน ลูกค้าตรวจสอบได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
  4. จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา
  5. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม
  6. จัดเตรียมโปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เน็ตพร้อมฝึกอบรม ท่านสามารถออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคาได้จากโปรแกรม พร้อมรายงานกว่า1,000รูปแบบ รวมทั้งอบรมการใช้งานฟรี

(รายละเอียดการทำบัญชีตามตารางด้านล่าง)

การคิดค่าบริการ ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน ความซับช้อนของเอกสารหรือความยากง่ายของเอกสารและรายงาน ความละเอียดของรายงานงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ

บริษัทให้บริการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการและนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีไปใช้เพื่อการบริการได้อย่างทันเวลา

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

2 บริการบันทึกรายการบัญชี Bookkeeping Services

3 บริการวางระบบบัญชี Compilation of financial statements services

จากการที่บริษัทได้มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี,วางแผนภาษีอากรในหลายประเภทธุรกิจ จีงมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการ ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกิจการ ,การวางแผนต้นทุนและการวางแผนการผลิตจะทำให้กิจการกำหนดราคาขายสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ บริษัทยินดีให้บริการกับทุกขนาดธุรกิจ

ค่าบริการ การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

SMES PROMOTION FOR 2020

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price

2500/เดือน

เอกสาร40ชุด

Order

ราคาปกติ

3500/เดือน

เอกสาร80ชุด

Order