คสช.ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก1ปี ปรับเพิ่มเป็น10 % เริ่มปี 58

คสช.ประกาศคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% อีก1ปี ปรับเพิ่มเป็น10 % เริ่มปี 58

ประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 92/2557

เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาเห็นเป็นการสมควรลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการผลักดันและกระตุ้นกลไกทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนมีกำลังในการใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอันจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง จึงให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 549) พ.ศ.2555

ข้อ 2.ให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราดังต่อไปนี้ (1.) ร้อยละหกจุดสาม สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งการรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2558 (2) ร้อยละเก้า สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณี ซึ่งการรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้มีผลใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา 80 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2534

ข้อ 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ ข้อ 5 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 เป็นต้นไป

ทั้งนี้  ภาษีมูลค่าเพิ่มปกติอยู่ที่ 6.3% อยู่เดิมแล้วโดยเป็นค่าภาษีท้องถิ่น 0.7% รวมเป็น 7% เท่าเดิม ซึ่งการประกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นการคงVAT อยู่ที่ 7%

MThai News