บริการบัญชี Accounting Services

HomePagesบริการบัญชี Accounting Services

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  • ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา11 แห่งพรบ.บัญชี พ.ศ. 2547 เป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี เลขที่ 0105556000645
  • ได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจISO9001 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 080-02-12-2556-01
  • ได้รับรองใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน(Tax Agent) จากกรมสรรพากร เลขที่ 11/2556

บริการบัญชี Accounting Review Services

บริษัทให้บริการการจัดทำบัญชีและภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร โดยมีทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนได้รวมบริการดังต่อไปนี้

1. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัท ฯ ตามที่กฎหมายกำหนด

2 จัดทำสมุดบัญชีรายวัน, สมุดบัญชี แยกประเภท และ รายงานทางบัญชี่ต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากร กำหนด

3 บันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญาชีที่กรมสรรพากรยอมรับซึ่งสามารถรายงานผลการดำเนินงานได้ เป็นปัจจุบันทุกเดือน ลูกค้าตรวจสอบได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

4 จัดทำปิดงบการเงินรายปีก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินครบถ้วน ได้แก่ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายละเอียดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงเหลือ ทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคา

5. เข้าพบและให้คำชี้แจงกรณีสรรพากร ต้องการขัอมูลเพิ่มเติม

6. จัดเตรียมโปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เน็ตพร้อมฝึกอบรม ท่านสามารถออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบเสนอราคาได้จากโปรแกรม พร้อมรายงานกว่า1,000รูปแบบ รวมทั้งอบรมการใช้งานฟรี

(รายละเอียดการทำบัญชีตามตารางด้านล่าง)

การคิดค่าบริการ

ตามปริมาณของเอกสารและรายงาน ความซับช้อนของเอกสารหรือความยากง่ายของเอกสารและรายงาน ความละเอียดของรายงานงบการเงินที่ผู้บริหารต้องการ

บริการบันทึกรายการบัญชี Bookkeeping Services

บริษัทให้บริการบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีออนไลน์ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบรายการและนำข้อมูลและรายงานทางบัญชีไปใช้เพื่อการบริการได้อย่างทันเวลา

ค่าบริการ

การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

บริการวางระบบบัญชี Compilation of financial statements services

จากการที่บริษัทได้มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี,วางแผนภาษีอากรในหลายประเภทธุรกิจ จีงมีความชำนาญในการวางระบบบัญชีให้กับกิจการ ตลอดจนการแนะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับกิจการ ,การวางแผนต้นทุนและการวางแผนการผลิตจะทำให้กิจการกำหนดราคาขายสินค้าและควบคุมต้นทุนได้อย่างแม่นยำ บริษัทยินดีให้บริการกับทุกขนาดธุรกิจ

ค่าบริการ

การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

 

SMEs Promotion for 2014

 

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price
2500/เดือน
เอกสาร40ชุด
Order
ราคาปกติ
3500/เดือน
เอกสาร80ชุด
Order

scholar accounting