บริการตรวจสอบบัญชี Financial Auditing Services

HomePagesบริการตรวจสอบบัญชี Financial Auditing Services

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  • ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา11 แห่งพรบ.บัญชี พ.ศ. 2547 เป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี เลขที่ 0105556000645
  • ได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจISO9001 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 080-02-12-2556-01
  • ได้รับรองใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน(Tax Agent) จากกรมสรรพากร เลขที่ 11/2556

บริการตรวจสอบบัญชี Financial Auditing Services

ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดให้มีผู้ทำบัญชีและนำเสนองบการเงินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าสอบบัญชี ในการจัดทำบัญชีและงบการเงินดังกล่าวว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีหรือไม่ ดังนั้นทางสำนักงานของเราจึงมีตรวจสอบบัญชีดังรายละเอียดคือ

– บริการงานตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน ตามหลักการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

– ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและข้อกฎหมายทางการบัญชี

– ตรวจสอบงบการเงินอันประกอบไปด้วยงบดุล งบกำไรขาดทุน กำไรสะสม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย

– นำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหารในข้อผิดพลาดทางการบัญชี เช่น การควบคุมภายใน ความเหมาะสมกับระบบบัญชีที่ใช้ ช่องทางการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่างๆ ที่กระทบต่อการดำเนินงานของกิจการ

– บริการยื่นงบการเงินหลังทำการตรวจและรับรองด้วยผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วย งบการเงิน บอจ.5 สบช.3 และเอกสารอื่นๆ

ค่าบริการ

การกำหนดค่าบริการค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับมาตรฐานมีความสมเหตุ เหมาะสมกับปริมาณและความซับซ้อนของงานและความเสี่ยงของธุรกิจ

 

SMEs Promotion for 2014

 

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเสนองานบริการ

Promotion Price
5000
บริษัทเปิดใหม่
Order
ราคาปกติ
7000
เอกสาร80ชุด
Order
รายละเอียดงานบริการ

รายการ

Start up

Package

Standard

Package1

Standard

Package2

ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

ทดสอบหลักฐานประกอบรายการ

ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชี และประมาณการทางบัญชี

ประเมินความเหมาะสมของการเปิดเผยข้อมูล และการนำเสนองบการเงินโดยรวม

แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี
บริการให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร
บริการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี
ลงโฆษณานัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน
ประเมินระบบบัญชีและเอกสารเบื้องต้น
แนะนำระบบบัญชีและเอกสารเบื้อต้นพร้อมคู่มือ
หนังสือแจ้งข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในและวิธีการบัญชีเพื่อฝ่ายบริหาร

scholar accounting