บริการด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Information & Technology services

HomePagesบริการด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ Information & Technology services

บริการด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ information & Technology Service

บริษัทให้บริการโปรแกรมบัญชีบนอินเตอร์เน็ตในระบบคราวร์

โดย ท่านสามารถใช้งานโปรแกรมได้ทุกเบาวเซอร์

 

SMEs Promotion for 2014

 

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

Promotion Price
3500/เดือน
เอกสาร80ชุด
Order
ราคาปกติ
4000/เดือน
เอกสาร80ชุด
Order
รายละเอียดงานบริการ

Start up

Package

Standard

Package1

Standard

Package2

Standard

Package3

ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชี

ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตามเอกสาร หลักฐานการบัญชี

จัดทำสมุดรายวันขั้นต้นทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

จัดทำบัญชีแยกประเภททุกประเภทบัญชี

จัดทำงบกระแสเงินสด
จัดทำรายงานเพื่อฝ่ายบริหาร
จัดทำรายงานวิเคราะห์งบ
จัดทำบัญชีสินค้าค้งเหลือ
จัดทำบัญชีลูกหนี้คงค้าง
จัดทำบัญชีเจ้าหน้ค้างจ่าย
จำทำรายละเอียดเช็ครอจ่าย
ภงด 1 – สำหรับพนักงาน
ภงด 3 – สำหรับบุคคล
ภงด 53 – สำหรับนิติบุคคล
ภงด 54 – สำหรับการจ่ายตปท
ภพ 30 – ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภพ 36 – สำหรับการจ่ายตปท
จัดทำใบแจ้งเงินเดือน
สปส 1-10 – แบบประกันสังคม
สปส 1-03, 1-03/1 – แบบแจ้งพนักงานเข้างานใหม่
สปส 6-09 – แบบแจ้งพนักงานลาออก
สปส 1-01 – แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
จัดทำหนังสือรับรองสรุป เงินได้ เงินหัก(50 ทวิ)

scholar accounting