บริการจัดทำเงินเดือน Payroll service

HomePagesบริการจัดทำเงินเดือน Payroll service

บริษัท สกอลาร์ แอคเคาท์ติ้ง จำกัด

  • ได้จดทะเบียนนิติบุคคลตามมาตรา11 แห่งพรบ.บัญชี พ.ศ. 2547 เป็นสมาชิกวิชาชีพบัญชี เลขที่ 0105556000645
  • ได้รับรองเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพตามมาตรฐานการตรวจISO9001 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 080-02-12-2556-01
  • ได้รับรองใบอนุญาติสำนักงานบัญชีตัวแทน(Tax Agent) จากกรมสรรพากร เลขที่ 11/2556

บริการแบบที่1

คำนวณเงินเดือน
– คำนวณ เงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
– จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน
– จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวด (สรุปการจ่ายเงิน,พนักงานเข้า,พนักงานออก,การปรับเงินเดือน,การจ่ายค่าล่วงเวลา)
– จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย พร้อมโอนจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคาร
งานประกันสังคม
– คำนวณเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)
– จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม (สปส.1-01) พร้อมนำยื่น
– จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่ (สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1)
– และแบบแจ้งออกจากประกันสังคมสำหรับพนักงานที่ลาออก
– จัดทำแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปี
งานภาษี
– จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1) พร้อมนำยื่น
– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีพนักงานออก
– จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก) พร้อมยื่นแบบต่อสรรพากร

ค่าบริการท่านละ 175บาท,ค่ายื่นภงด91 ท่านละ300บาท ขั้นต่ำ10ท่าน หรือ 1750บาท

บริการแบบที่2

คำนวณเงินเดือน
– คำนวณ เงินเดือน-ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
– จัดทำ สลิปเงินเดือน สำหรับพนักงาน
– จัดทำรายงานเงินเดือนประจำงวด (สรุปการจ่ายเงิน,พนักงานเข้า,พนักงานออก,การปรับเงินเดือน,การจ่ายค่าล่วงเวลา)
– จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย
งานประกันสังคม
– คำนวณเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ถ้ามี)
– จัดทำรายงานการนำส่งประกันสังคม (สปส.1-01)
– จัดทำรายงานส่งประกันสังคมสำหรับพนักงานใหม่ (สปส.1-03 หรือ สปส.1-03/1)
– และแบบแจ้งออกจากประกันสังคมสำหรับพนักงานที่ลาออก
– จัดทำแบบแสดงการส่งเงินสมทบประจำปี
งานภาษี
– จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด. 1)
– จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) กรณีพนักงานออก
– จัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 1ก)

ค่าบริการท่านละ 145บาท,ค่ายื่นภงด91 ท่านละ300บาท ขั้นต่ำ10ท่าน หรือ 1450บาท

 

SMEs Promotion for 2014

 

บริษัท สนับสนุนให้SMEs มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องในราคาประหยัด พร้อมบริษัทมีการออกแบบเอกสารบัญชีที่เหมาะสมกับกิจการ พร้อมการวางแผนภาษีและการอบรมบัญชีเบื้องต้น

Promotion Price
175/คน
ขั้นต่ำ10คน
Order

scholar accounting