We are quality accounting firm certified by the ministry of commerce.

Tag Archives: แบบฟอร์มใบเสนอราคา

HomePosts Tagged "แบบฟอร์มใบเสนอราคา"

[blox_row][blox_column width="1/1"][blox_text animation="none"] ประกาศจากกรมสรรพากร บังคับให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อในใบกำกับภาษีเต็มรูปและรายงานภาษีแล้ว นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใส่รายละเอียดเลขที่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ออกใบกำกับภาษ๊ให้ชัดเจนอีกด้วย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๖) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร http://www.rd.go.th/publish/48232.0.html ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๕) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบลดหนี้ตามมาตรา…

Post Image

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (2) ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (1) ใบเสร็จรับเงิน2 ใบเสร็จรับเงิน2 (1) ใบเสร็จรับเงิน1 ใบเสร็จรับเงิน1 (1) ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา (1) ใบสำคัญรับ ใบสำคัญรับ (1) ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่าย (1) ใบสำคัญเงินสดย่อย…

scholar accounting