ประกาศจากกรมสรรพากร บังคับให้ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อในใบกำกับภาษีเต็มรูปและรายงานภาษีแล้ว นอกจากนั้นยังกำหนดให้ใส่รายละเอียดเลขที่ของสำนักงานใหญ่หรือสาขาที่ออกใบกำกับภาษ๊ให้ชัดเจนอีกด้วย ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๖) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบกำกับภาษีตามมาตรา ๘๖/๔ (๘) แห่งประมวลรัษฎากร http://www.rd.go.th/publish/48232.0.html ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๑๙๕) เรื่อง กำหนดข้อความอื่นในใบลดหนี้ตามมาตรา ๘๖/๑๐ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร…

Post Image

ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (2) ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี (1) ใบเสร็จรับเงิน2 ใบเสร็จรับเงิน2 (1) ใบเสร็จรับเงิน1 ใบเสร็จรับเงิน1 (1) ใบเสนอราคา ใบเสนอราคา (1) ใบสำคัญรับ ใบสำคัญรับ (1) ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญจ่าย (1) ใบสำคัญเงินสดย่อย…

scholar accounting